+48 600 455 368 r.jordan@geo-odwiert.pl

Czym są wiercenia?

Wiercenia – metoda prospekcji archeologicznej wymagająca pobierania próbek. Badania przeprowadzane są za pomocą serii odwiertów.

Wiercenia wykonuje się za pomocą świdra geologicznego. Pobierane są próbki z głębokości zależnej od stanowiska (od 5 do 10 metrów). Wydobyte z wnętrza ziemi rdzenie mają średnicę ok. 5-10cm i stanowią przekrój przez stanowisko będąc wycinkami stratyfikacji stanowiska. Jeżeli badania są przeprowadzane systematycznie, z wykorzystaniem siatki pomiarowej można pozyskać wiele informacji o miąższości i strukturze warstw na stanowisku. Przy użyciu świdrów geologicznych, możliwe jest wyciągniecie wraz z rdzeniem drobnych zabytków archeologicznych.

Wiercenia nie są możliwe, lub są bardzo utrudnione w przypadku stanowisk z architekturą kamienną i na kamienistym terenie. Ważne jest także zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku stanowisk, na których możemy się spodziewać uszkodzenia zabytków (cmentarzyska).

Wiercenia należą do metod prospekcji archeologicznej wymagających pobierania próbek.

Opinie geotechniczne dla:

Sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dla potrzeb opracowań ekofizjograficznych)

Projektowania obiektów budowlanych:

Budownictwa powszechne

Budownictwa liniowego

Budownictwa wodnego

Czym jest geotechnika ?

Geotechnika – gałąź inżynierii ściśle związana z inżynierią lądową. Jest to nauka zajmująca się właściwościami gruntu pod kątem projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych. Jest to nauka interdyscyplinarna, wykorzystująca gruntoznawstwo, mechanikę gruntów, fundamentowanie, geologię – w szczególności inżynierską, chemię, fizykę, mechanikę budowli, reologię etc.

W krajach zagrożonych ryzykiem trzęsień ziemi odpowiednia ocena warunków gruntowych ma istotne znaczenie dla ochrony budynku przed zniszczeniem podczas drgań sejsmicznych.

Opinie hydrogeologiczne dla:

Terenów przeznaczonych pod budowę cmentarzy

Projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków

Terenów przeznaczonych do rekultywacji

Czym jest hydrogeologia?

Hydrogeologia – nauka o wodach podziemnych (z greckiego: hydro – woda, ge – ziemia, logos – nauka) i procesach wzajemnego oddziaływania podziemnej hydrosfery, atmosfery, biosfery, litosfery jak i samego człowieka.

Interesuje się ich pochodzeniem, rozmieszczeniem, dynamiką, ustrojem, bada ich zasoby i właściwości fizyczne i chemiczne.

Odrębny kierunek badań reprezentuje ściśle związana z gospodarką hydrogeologia stosowana, zajmująca się metodyką poszukiwania i obliczania zasobów wód podziemnych, metodami odwodnienia kopalń, tuneli i wykopów budowlanych, sposobami regulacji poziomów wód gruntowych oraz rekultywacją i oczyszczaniem zbiorników wód podziemnych, a także badaniem i prognozowaniem migracji zanieczyszczeń w zbiornikach wód podziemnych oraz oszacowania ich podatności na zanieczyszczenia.

Inne działy hydrogeologii to:

Hydrogeologia górnicza, zwana też kopalnianą.
Hydrogeologia regionalna.
Hydrogeologia środowiskowa, zwana też ochronną.
Hydrogeologia złożowa.

Oceny stopnia zanieczyszczenia
środowiska gruntowo-wodnego:

Terenów przemysłowych przeznaczonych pod nowe inwestycje

Terenów przeznaczonych do rekultywacji

Obszary górnicze:

Opinie i ekspertyzy wpływów eksploatacji podziemnej a powierzchniowej