Oferta

Nasza firma oferuje państwu wysokiej jakości usługi z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii i wiertnictwa.

W naszej ofercie znajdują się między innymi:

 • wiercenia otworów badawczych
 • sondowania dynamiczne sondą lekką DPL, sondą b. ciężką DPSH, sonda CPT
 • pobieranie próbek o nienaruszonej strukturze NNS
 • badania laboratoryjne gruntów
 • badania laboratoryjne wody gruntowej
 • opracowanie na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych następujących dokumentacji

DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKIE I OPINIE
GEOTECHNICZNE DLA:

 • Sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dla potrzeb opracowań ekofizjograficznych)
 • Projektowania obiektów budowlanych:
  • Budownictwa powszechne
  • Budownictwa liniowego
  • Budownictwa wodnego

DOKUMENTACJE OKREŚLAJĄCE WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE DLA:

 • Projektowania inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne oraz w związku z magazynowaniem i składowaniem na powierzchni lub w górotworze substancji oraz odpadów (stacje paliw, obiekty szczególnie szkodliwe dla środowiska gruntowo – wodnego, składowiska odpadów komunalnych, inwestycje związane z rekultywacją terenów)
 • Projektowania odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi
 • Ustalania zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych (studnie) Projektowania monitoringu wód podziemnych (piezometry)

OPINIE HYDROGEOLOGICZNE DLA:

 • Terenów przeznaczonych pod budowę cmentarzy.
 • Projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Terenów przeznaczonych do rekultywacji.

OCENY STOPNIA ZANIECZYSZCENIA ŚRODOWISKA
GRUNTOWO-WODNEGO DLA:

 • Terenów przemysłowych przeznaczonych pod nowe inwestycje
 • Terenów przeznaczonych do rekultywacji

OBSZARY GÓRNICZE

Opinie i ekspertyzy wpływów eksploatacji podziemnej a powierzchniowej